2012-2013

Subvencions Diputació de Tarragona 2012-2013

 • Promoció: Parcs 9.162,23 €
 • Per a inversions en equipaments municipals d’interes ciutadà: 6.000 €. Adquisició mobiliari espais municipals i 3.000 € en funcionament i manteniment.
 • Despeses de funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 2.021,69 €. Consultoris mèdics locals.
 • Programes i activitats culturals: 1.184,22 € Activitats ajuntaments.
 • Protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: Periodomèstics 4.122,27 €; Plagues 6.767,29 €
 • Protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: 7.074,40 €. Protecció SP. Aigua consum humà.
 • Protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines): 6.758,82 €. Protecció SP. Seguretat piscina.
 • De caracter excepcional del SAM: 2.420€. Despeses advocat i notaria i 5.482,24 €. Reparació urgent canonada.
 • Pla d’Acció Municipal. Programa de despesa corrent: 16.000 €.
 • Subvenció interessos préstecs 2013: Imports 474,37 € i 664,12 €.
 • Subvenció de despesa corrent 2013: Import 16.000 €.
 • Caracter excepcional: Import 9.000 €, adquisició d’un motor per el pou d’aigua.
 • Programa extraordinari suport centres primer cicle educacio infantil 2012/2013: 7105 €