Aj. de Riudecols

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE L’AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

El Ple de l’Ajuntament de Riudecols va acordar, en la sessió ordinària núm. 3/2023, de 27 d’abril, aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Riudecols.
Se sotmet a informació pública la versió anonimitzada del DUPROCIM aprovat inicialment per un termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació, per tal que es puguin presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que s’escaiguin, mitjançant anuncis en el tauler i l’e-tauler d’aquesta Corporació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Durant aquest termini, i per tal que les persones interessades puguin formular les seves aportacions, el DUPROCIM aprovat inicialment estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, a les oficines de l’Ajuntament de Riudecols, al carrer La Parra, 2, 43390 de Riudecols, en horari d’atenció al públic, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, i els dilluns de 17 a 19 h, i a la pàgina web de l’Ajuntament: http://riudecols.cat/
Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions o suggeriments, el DUPROCIM de l’Ajuntament de Riudecols quedarà definitivament aprovat, sense necessitat de cap acord, i es continuarà amb els tràmits per a la seva homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Baixar pdfs