Avís legal

 

En el nostre afany per respectar la privacitat de totes les persones usuàries, hem elaborat aquesta política de confidencialitat per utilitzar aquelles dades obtingudes a través de les nostres pàgines a Internet. Aquesta política es reflecteix en les normes següents, que podem actualitzar periòdicament, per la qual cosa les persones usuàries les hauran de llegir cada vegada que accedeixin al lloc.
Podreu decidir lliurement i voluntària si voleu subministrar informació a l’Ajuntament de Riudecols quan feu la subscripció, o us doneu d’alta en algun dels serveis que oferim a través dels diferents llocs a Internet.

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servei de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) us comuniquem la informació següent:

 

1 – Titularitat de la página web

Les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web són les següents:

Denominació: Ajuntament de Riudecols

CIF: P4313000D

Domicili social: Carrer La Parra, 2, 43390 de Riudecols (Tarragona)

Telèfon de contacte: 977 81 70 09

Correu electrònic: ajuntament@riudecols.cat

 

2 – Tipus d’informació sol·licitada

Quan us registreu per rebre els nostres serveis, proporcionareu voluntàriament la informació personal que se us sol·liciti en cada cas.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

 

3 – Finalitat de la recopilació de dades

El propòsit de l’Ajuntament de Riudecols en reunir informació personal de les persones usuàriess és oferir un servei al més personalitzat possible. Gràcies a aquesta informació l’Ajuntament de Riudecols estarà en condicions d’oferir-vos un servei millor, amb continguts que s’adiguin a les vostres necessitats i interessos.

 

4 – Confidencialitat de la informació

L’Ajuntament de Riudecols no revelarà les dades personals que puguin servir per identificar-vos de manera individual, excepte quan li fos requerit per ordre judicial o legal, o per protegir drets i interessos de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Riudecols pot divulgar estadístiques globals de les persones usuàries per descriure els nostres serveis als socis potencials, els anunciants i altres tercers, o per altres finalitats legítimes.
L’Ajuntament de Riudecols ha adoptat mesures de seguretat de protecció de dades i ha instal·lat tots els instruments tècnics que té al seu abast per evitar la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals que se li facilitin. Això no obstant, la persona usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. La persona usuària accepta que l’Ajuntament de Riudecols no serà responsable pels danys, de qualsevol mena, que es puguin derivar per a ella mateixa o per a tercers, derivats directament o indirecta de l’ús d’aquest lloc web.
En definitiva, la persona usuària és l’única responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertextos inclosos en el lloc web titularitat de l’Ajuntament de Riudecols.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per persones usuàries i/o terceres persones, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que les persones usuàries puguin fer dels continguts del lloc web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal, ni del mal funcionament d’aquest, quan sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

 

5 – Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Riudecols amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, com són el disseny gràfic, codi font, logotips, noms comercials, marques, signes distintius, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en aquest lloc web.

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, la persona ussuària no està autoritzada per a reproduir, distribuir, cedir, comunicar públicament i/o transformar la informació continguda en aquest lloc web amb finalitats comercials, llevat que es compti amb l’autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

L’Ajuntament de Riudecols vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu lloc web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de la persona usuària.

 

6 – Registre d’adreces IP

Les adreces IP són importants per a fer un seguiment de la sessió d’una persona usuària. Això dona una idea de quines parts del nostre lloc web estan visitant aquestes persones. No establim enllaços entre les adreces IP, ni cap dada que permeti fer una identificació personal de les persones usuàries. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la vostra sessió, aquesta romandrà totalment en l’anonimat.

 

7 – Enviament de mails promocionals

Us podrem enviar, si en algun moment heu proporcionat la vostra adreça de correu electrònic, informació relacionada amb les seves pàgines a Internet, i altres productes i serveis que poden interessar-vos. Sempre tindreu l’opció de donar-vos de baixa de la llista, de manera que no rebreu més aquesta mena de missatges.

 

8 – Protecció de dades

L’Ajuntament de Riudecols complirà estrictament amb la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de les persones usuàries, preservant-ne la privacitat i confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan la persona usuària facilita les seves dades de caràcter personal, autoritza inequívoca i expressament l’Ajuntament de Riudecols per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Aquestes dades podran ser cedides a tercers per a donar compliment a la seva sol·licitud.

D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició davant de l’Ajuntament de Riudecols mitjançant una sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, que haurà de remetre per correu electrònic a l’adreça dpd@riudecols.cat; mitjançant la seu electrónica de l’Ajuntament a través de la web http://www.riudecols.altanet.org; o per correu postal a:

Ajuntament de Riudecols
La Parra, 2
43390 Riudecols (Tarragona)

 

9 – Acceptació dels termes

Si la persona usuària utilitza els serveis que ofereix aquest lloc web, significa que ha llegit, ha entès i accepta de manera expressa i sense reserves els termes que s’han exposat abans. Així mateix, s’entendrà que cada vegada que la persona usuària accedeixi al lloc, accepta de manera expressa les normes de privacitat vigents que hi ha publicades en el mateix moment de l’accés. Si no hi està d’acord, la persona usuària no ha de proporcionar cap tipus d’informació personal, ni utilitzar el servei, perquè no hi està autoritzada.

Política de privacitat

La protecció de dades garanteix el dret de la ciutadania a controlar les seves dades personals, així com a disposar i decidir sobre el seu ús. La ciutadania té el dret fonamental a la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals.

 

L’Ajuntament de Riudecols, en aplicació del Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, té el ferm compromís de complir amb les seves obligacions de confidencialitat respecte les dades que es puguin sol·licitar a través dels serveis dels seus llocs web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis i/o aplicacions mòbils.

 

1 – Responsable del tractament:

 

El responsable del tractament de les vostres dades personals, amb el qual podeu contactar per a qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, és:

Ajuntament de Riudecols

Carrer de la Parra, 2. 43390 de Riudecols (Tarragona)

Telèfon: 977 81 70 09

CIF P4313000D

Correu electrònic delegació de protecció de dades: dpd@riudecols.cat

 

2 – Dades recollides i finalitat del tractament:

Les dades que ens faciliteu tenen com a finalitat la prestació dels serveis sol·licitats per les persones interessades, o els/les seus/ves representants, així com el seguiment de les consultes de les persones usuàries d’aquests serveis.

Aquestes dades podran ser tractades per a diferents finalitats, en funció dels serveis municipals que siguin objecte de la prestació sol·licitada i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb les persones interessades.

 

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de les persones usuàries comporta l’acceptació i l’autorització expressa i inequívoca a l’Ajuntament de Riudecols per a la seva recollida, per a la seva incorporació als fitxers adients i per al seu tractament.

 

3 – Durada del tractament:

Les vostres dades personals es conserven mentre siguin necessàries per a gestionar i prestar els serveis que heu sol·licitat.

El temps de conservació de les vostres dades personals està vinculat al servei sol·licitat, de manera que es poden conservar com a part del procediment administratiu segons estableixi la legislació vigent, dins de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.

Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorren els terminis de conservació en aplicació de la legislació sobre arxius, i, en tot cas, durant els terminis legals previstos per a la prescripció d’eventuals responsabilitats per part de l’Ajuntament i/o per a l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

4 – Legitimitat del tractament:

La base jurídica que legitima l’Ajuntament per al tractament de les vostres dades personals obeeix al vostre consentiment exprés, per donar tràmit a les vostres sol·licituds, facilitar el vostre accés als serveis municipals o enviar-vos informació del vostre interès; al compliment d’una obligació legal per la nostra part en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei; al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics  en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei; a la protecció d’interessos vitals; o a l’execució d’un contracte, en els termes previstos en l’article 6.1 b) del Reglament (UE) 2016/679.

L’aportació de les dades personals és obligatòria per ser imprescindible per atendre la vostra petició i prestar els nostres serveis; si no les faciliteu, no els podrem prestar.

 

5 – Comunicació de les vostres dades:

Les vostres dades personals podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats directament relacionades amb funcions legítimes, com aquelles entitats o organismes amb els que existeixi una obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les que s’assoleixin acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o esportius, o acords de col·laboració.

La cessió es fonamentarà en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 de la LOPDGDD.

 

Les transferències internacionals de dades no estan previstes.

 

6 – Drets de les persones interessades:

 

Per exercir els drets que es detallen a continuació només cal que ens feu arribar una comunicació, juntament amb una còpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent, a l’adreça postal Carrer de la Parra, 2, 43390 de Riudecols; a l’adreça electrònica dpd@riudecols.cat; o lliurar-la a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.

Si disposeu de certificat electrònic podreu fer el tràmit a la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudecols www.riudecols.cat.

 

Els vostres drets:

Dret d’accés: us permet conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal que l’Ajuntament de Riudecols sotmet a tractament.

Dret de rectificació: us permet corregir errades i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició: us permet sol·licitar que no es realitzi el tractament de les vostres dades, o demanar el cessament d’aquest tractament. L’Ajuntament de Riudecols deixarà de realitzar el tractament, llevat dels supòsits de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Dret de supressió (dret a l’oblit): us permet sol·licitar l’eliminació de les vostres dades de caràcter personal, quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Limitació del tractament: us permet el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar-ne el seu tractament en el futur.

Portabilitat de les dades: us permet obtenir les vostres dades personals, que siguin objecte de tractament, perquè les pugueu transmetre a d’altres responsables, Ajuntament o entitat.

 

7 – Vies de reclamació:

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu formular reclamacions davant de:

L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya: https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

 

8 – Seguretat:

L’Ajuntament de Riudecols, en resposta a la confiança que ens heu dipositat, us informa que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives escaients per a preservar la vostra seguretat, de conformitat amb el que exigeix la normativa  en vigor en matèria de protecció de dades personals, en concret, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

9 – Canvis en la política de seguretat:

L’Ajuntament de Riudecols es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es produeixin.