Convocatòria de ple extraordinari.

Convocatòria de ple extraordinari.

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple extraordinari.

Dia: 27 de juliol de 2023
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

Orde del dia:

Alcaldia (5)
1.- Ratificació de la declaració d’urgència de la sessió
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior, núm. 7/2023, de data 17 de juny de 2023, de caràcter extraordinari
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior, núm. 8/2023, de data 26 de juny de 2023, de caràcter extraordinari
4.- Assumptes d’Alcaldia
5.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 214 al núm. 301 de 2023

Secretaria (5)
6.- Periodicitat de les sessions plenàries-2023/2027
7.- Constitució de la Junta de Govern Local (JGL)-2023-2027
8.- Constitució de la Comissió Especial de Comptes (CEC)-2023-2027′
9.- Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes
10.- Aprovació del calendari escolar de la Llar d’Infants municipal-Curs 2023/2024

Intervenció (6)
11.- Proposta d’aprovació inicial ‘MC 1/2023-Crèdit extraordinari’
12.- Donar compte dels Decrets 263/2023 de “Liquidació del pressupost general de l’exercici 2022”, i 265/2023 de “Rectificació d’error material/de fet-Decret de liquidació del pressupost”, de 26 i 27 de juny de 2023, respectivament
13.- Proposta d’aprovació inicial ‘MC 2/2023-Suplement de crèdit’
14.- PMP 2T 2023
15.- Dació de compte de l’execució del pressupost: 2T-2023
16.- Proposta de dació de compte de l’informe de l’òrgan Interventor d’adequació del Pla de control intern-2023