Presinscripcions llar d’infants Els Pesolets

Presinscripcions llar d’infants Els Pesolets

L’Ajuntament de Riudecols informa que fins el dia 20 de maig s’obre el període de pre-inscripció a la llar d’infants “Els Pesolets” de Riudecols per al curs 2022-2023.

Aquesta s’ha de fer de forma presencial a l’Ajuntament. Les famílies interessades hauran de presentar la següent documentació:

 • Formulari de pre-inscripció degudament complimentat. Aquest el podeu demanar a l’Ajuntament o us el podeu descarregar a l’enllaç següent: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1
 • Instància especificant l’horari d’assistència que volen sol·licitar a la llar (aquest el podeu trobar especificat al blog de la llar d’infants): https://blocs.xtec.cat/llarelspesolets/
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 • Així com la documentació necessària que justifiqui els criteris de prioritat i complementaris que es volen acreditar

 • Els alumnes que ja HAN ASSISTIT a la llar d’infants els Pesolets el curs 2021/2022 només caldrà que portin a l’ajuntament:

  • el formulari de de preinscripció degudament complimentat, aquest el podeu trobar a les dependències de l’ajuntament, al link anomenat anteriorment o al bloc de la llar d’infants els Pesolets

  • I la instància sol·licitant l’horari que desitgen realitzar el curs 2022/2023.

Les famílies han de saber que:

-Per inscriure per primera vegada a un infant a la llar d’infants, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

-No es pot pre-inscriure un infant fins que no hagi nascut.

-Qualsevol pre-inscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.

-Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant.

-La presentació de més d’una preinscripció i/o la falsedat en les dades al·legades o en la documentació aportada, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

-Les escoles bressol o llars d’infants han d’acceptar totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposin.

-Tots els centres han d’informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i del seu cost.

-Si en un centre hi ha més sol·licituds que places s’apliquen els següents barems:

Criteris prioritaris

 • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment de la preinscripció: 50 punts

 • Quan el domicili familiar estigui dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts

 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre (districte municipal): 20 punts

 • Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat: 10 punts

 • Quan el domicili familiar és fora del municipi: 0 punts

 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania o de l’ingrés mínim vital: 15 punts

Criteris complementaris:

 • Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts

 • Quan el pare, mare, tutor o tutora legal treballa al centre educatiu en el moment de presentar la sol·licitud de  preinscripció: 10 punts

 • Pel fet de formar part d’una  família nombrosa: 10 punts

 • Pel fet de formar part  d’una família monoparental: 10 punts

 • Pel fet que l’alumne /a hagi nascut  en un part múltiple: 10 punts

 • Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts

 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts