Convocatòria de ple extraordinari 21-12-2023

Convocatòria de ple extraordinari 21-12-2023

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple extraordinari.

Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Jordi Monros Garate
Dia: 21 de desembre de 2023
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

Ordre del dia:

Àrea d’Alcaldia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari de 23 de novembre de 2023.
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 399 al núm. 414 de 2023
3. Informacions de l’Alcaldia.

Àrea de Secretaria.
4. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2022.
5. Aprovació inicial, si escau, de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari del servei d’abastament d’aigua potable.
6. Aprovació, si escau, de la modificació dels imports de determinades retribucions del personal de la brigada d’obres aprovades mitjançant acord de Ple de 27-4-2023.
7. Aprovació, si escau, de les certificacions núms. 4 i 5 de les obres de “Millora i embelliment del vial d’accés al nucli antic”, C/ Roser
8. Aprovació, si escau, de la modificació del projecte d’obres “millora i embelliment del vial d’accés al nucli antic de Riudecols”.
9. Aprovació inicial, si escau, del pressupost general de l’exercici 2024, les bases d’execució i la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Riudecols.

Mocions.
10. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el finançament dels ens locals.

Beatriz Mayordomo Pujol
Alcaldessa de Riudecols