Convocatòria de ple extraordinari 23-11-2023

Convocatòria de ple extraordinari 23-11-2023

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple extraordinari.

Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Jordi Monros Garate
Dia: 23 de novembre de 2023
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

Ordre del dia:

Àrea d’Alcaldia
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinari del Ple de 26 d’octubre de 2023.
2.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 379 al núm. 398 de 2023
3.- Informació de l’Alcaldia.

Àrea de Secretaria.
4.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit núm. 3 mitjançant suplement de crèdit.
5.- Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats locals – exercicis 2023 i 2024.
6.- Aprovació, si escau, de l’expedient de licitació de les obres d’arranjament de l’antic Ajuntament.
7.- Moció en relació amb les línies de MAT.

Beatriz Mayordomo Pujol
Alcaldessa de Riudecols