Convocatòria de ple ordinari 01-02-2024

Convocatòria de ple ordinari 01-02-2024

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple ordinari.

Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Jordi Monros Garate
Dia: 01 de febrer de 2024
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

Convocats:
Sr. Francisco Reche Urban
Sra. Marta Flores Puigdevall
Sr. Francisco Rosillo Dengra
Sra. Silvia Beltran Belles
Sr. José Maria Pageo Ruiz
Sr. Raül Grau Pina
Sra. Rosa Maria Samper Folqué
Sr. Javier Reverte Garcia

Ordre del dia:

Àrea d’Alcaldia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari de 21 de desembre de 2023.
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 415 de 2023 al núm. 6 de 2024
3. Informacions de l’Alcaldia

Àrea de Secretaria.
4. Donar compte de la pròrroga del conveni de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Riudecols.
5. Donar compte dels informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, núms. 25/2023 i 29/2023, relatius, respectivament, a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019 a 2021, i del Compte General de les corporacions locals, exercici 2021.
6. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació del contracte d’obres “Millora i embelliment del vial d’accés al nucli antic”.

Mocions, precs i preguntes.
7. Precs i preguntes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Tota la documentació de la sessió la podeu trobar accedint a Sessions òrgans de govern.

 

Secretari Interventor
JORDI MONROS GARATE

 

Baixar PDF AQUÍ