L’Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant

El departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, obre una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada en origen, de

residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 31 de desembre de 2021.

Qui se’n pot beneficiar?

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quina documentació cal presentar?

Quantia de la subvenció

L’Agència de Residus de Catalunya desinta 1 milió d’euros a aquesta convocatòria. La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000€ per actuació subvencionada.

Fornulari de sol·licitud

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Quins documents cal presentar?

a) Un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. Cal definir amb claredat els treballs per als quals se sol·licita la subvenció que s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria.

b) Còpia del pressupost de l’empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) que realitzarà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs desamiantatge, transport, gestió de residus).

c) En cas de persones públiques, certificat del secretari/ària o de l’interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la, i, en el cas que l’ens aporti fons al projecte/activitat/actuació subvencionat, declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part del projecte/activitat/actuació no coberta per la subvenció.

d) En cas de comunitats de veïns, el certificat de l’administrador de l’acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d’acord amb el projecte corresponent.

e) Document acreditatiu de la propietat de l’immoble correponent d’acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc)

Proposta de resolució

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat/publicat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes que preveu la base 11.3 per a la notificació de les resolucions d’inadmissió o desistiment.

En la notificació de la resolució final del procediment han de constar els recursos que contra aquesta

siguin procedents, l’òrgan administratiu o judicial davant el qual s’han de presentar i el termini per interposarlos.

Consulta tota la informació

Convocatòria

Bases