INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament de dades: Queixes i suggeriments.
Responsable: El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Riudecols c/ de la Parra, 2-43390 Telèfon: 977 81 70 09. A/e: dpd@riudecols.cat
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona. Subunitat de Protecció de dades i Transparència C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001Tarragona. Telèfon: 977 29 66 99 A/e: sam.protecciodades@dipta.cat
Finalitat: Gestió de les queixes i suggeriments adreçats a l’Ajuntament de Riudecols
Legitimació del tractament: Article 6.1 C) del RGPD compliment d’obligacions legals
Procedència de les dades: De la persona interessada o representant legal
Destinataris de les dades: No se’n preveuen
Verificació de dades: Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD
Quins son els vostres Drets?: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació, oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat, dirigint escrit al responsable del tractament a la direcció abans mencionada.
Obligatorietat: Les dades son obligatòries per a tramitar la sol·licitud
Informació addicional: Podeu accedir a la informació complerta sobre protecció de dades, al següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/riudecols/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals